Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2018–2023: Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Začetek projekta

16. 1. 2018

Zaključek projekta

31. 12. 2023

Vrednost

4.265.421,50 €

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si

EU sklad KOHEZIJA_LOGO_WEB        Povezujemo vodovode_LOGO_mini_WEB 

Podpora Evropske unije in državnega proračuna za realizacijo projekta je 2.593.618,79 €. 

Kohezijski sklad za realizacijo projekta prispeva: 2.204.575,97 €

Republika Slovenija za realizacijo projekta prispeva: 389.042,82 €

Izvajalec del: Komunala d.o.o. Sevnica

Vrednost gradbenih del: 3.110.616,38 €

Spletna stran projekta: www.povezujemo-vodovode.si 


Glavni cilji in nameni projekta so povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Namen in cilj je tudi povezati višjeležeče vodne vire Podskalice in mesto Sevnica z višjeležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava. Cilj je hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov. Pomembni del projekta je tudi ta, da se na tistih območjih, kjer je že sedaj vidna občasna ali stalna potreba za nemoteno oskrbovanje, zagotovi pitna voda. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.

Gradnja cevovodov in objektov bo potekala na območju naslednjih sklopov investicije: vodovod Nova gora (Preska–Lukovec), vodovod Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle), prečrpališče Log, vodovod Šentjanž s povezavo na vodovod Krmelj, vodohran Šentjanž, vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–Drožanje), vodovod Sevnica–Breg–Loka in vodovod Handija.

Zasnovo projekta je na strokovnih podlagah sooblikovala Občina Sevnica kot investitor in javno podjetje Komunala Sevnica kot upravljalec javne vodovodne mreže, v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti. Projekt investicije za hidravlične izboljšave v občini Sevnica je bil po območnih sklopih predstavljen na sejah svetov krajevnih skupnosti in kot celota na eni izmed preteklih sej Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je projekt tudi potrdil. Za realizacijo projekta so za vseh osem sklopov že izdana vsa gradbena dovoljenja.

Podpora Evropske unije in državnega proračuna za realizacijo tega projekta je 2,593 milijona evrov. 

Pregledna karta projekta:

Hidravlične izboljšave v občini Sevnica pregledna karta 

Pregledna karta projekta 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


povezane vsebine:

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«

Pričetek izvajanja del za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Povezujemo vodovode: vodovod Šentjanž in vodovod Krmelj

Povezujemo vodovode: vodohran Šentjanž

Povezujemo vodovode: vodovod Zabukovje in vodovod Sevnica na odseku Metni Vrh─Drožanje

Povezujemo vodovode: vodovod Sevnica in vodovod Primož na odseku Log─Orle

Povezovanje vodovodnih sistemov na območju Metnega Vrha

Povezujemo vodovode: projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

S povezovanjem vodovodov do zanesljive preskrbe z vodo v občini Sevnica

Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica


Članki v tiskanih medijih:

Posavski obzornik:

Povezujemo vodovode: hidravlične izboljšave v občini Sevnica, 17. 6. 2022

Povezani vodovodni sistemi omogočajo zanesljivo oskrbo s čisto pitno vodo, 28. 9. 2023

Grajske novice:

GRAJSKE NOVICE, april 2022: Hidravlične izboljaše v občini Sevnica

GRAJSKE NOVICE, oktober 2022: Povezujemo vodovode: projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

GRAJSKE NOVICE, oktober 2023: S povezovanjem vodovodov do zanesljive preskrbe z vodo


Reportažni film o poteku projekta:

 

 

kuvertaNaroči se na e-novice