Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve OPPN za del prostorske enote SE131.pin in elaborat ekonomike

Status: veljaven

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 24.4.2021
Javni posvet: 6. 5. 2021 ob 16. uri v Kulturni dvorani Sevnica
Rok za oddajo pobud oz. pripomb: 7. 5. 2021
Javna razgrnitev: 10.12.2021 - 10.1.2022

Javna obravnava: 5.1.2022 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica
Predlog: 20.1.2022
Sprejet dokument: 23.3.2022


Območje obdelave s SD OPPN obsega obstoječe objekte in pripadajoča zemljišča:

  • Zdravstvenega doma Sevnica;
  • Lekarne Sevnica in
  • dela javnih površin in občinskih kategoriziranih cest.

Obseg načrtovanih sprememb in dopolnitev oziroma posegov:
Zdravstveni dom Sevnica:

  • umestitev novih prostorov (površine nad obstoječo fizioterapevtsko telovadnico za potrebe patronaže in centra za krepitev zdravja z nadzidavo v osrednjem atrijskem delu stavbe zdravstvenega doma,
  • nadkritje funkcionalnih površin z nadstrešnico na jugozahodnem delu spodnje ploščadi oz. povezava obstoječe nadstrešnice v enovito celoto.

Lekarna Sevnica:
Obsega rekonstrukcijo z dozidavami in gradnjo:

  • sklop A: rekonstrukcijo obstoječega kletnega izzidka z nadzidavo in razširitvijo v etažnosti P+N,
  • sklop B: umestitev jeklene, konzolno vpete nadstrešnice nad obstoječimi parkirnimi prostori etažnosti P,
  • sklop C: rekonstrukcijo obstoječega paviljona z dozidavo in nadzidavo skupne etažnosti P+N.

Ker navedene ureditve niso skladne z veljavnim OPPN, je predvidena sprememba in dopolnitev veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Območje urejanja obravnava del enote urejanja prostora SE 131 velikosti cca 4.424,00m2 in zajema zemljišča s parc. štev.: 493/4, 493/6, 493/7, 493/5, 1517/6, ter del zemljišča s parc štev. 493/20, 493/40, vse v k.o. 1379 - Sevnica.

SD OPPN SE131pin_foto1.JPG©Bojan Kostevc SD OPPN SE131pin_foto2.JPG©Bojan Kostevc 

Priponke

Naroči se na e-novice