Gumb išči|

Zapri iskalnik

Medobčinski inšpektorat

Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO)

 

TAJNIŠTVO  Uradne ure
naslov: CKŽ 15, 8270 Krško od ponedeljka do srede
telefon: 07 49 81 381 od 9.00 do 11. ure
fax: 07 49 81 379  
e-naslov:   

 

 Zaposleni

Martin Cerjak vodja SPO 07 49 81 380
Gregor Novak inšpektor 07 49 81 382
Mladen Arnšek višji nadzornik I 07 49 81 382
Aleš Budna redar 07 49 81 381
Domen Balon redar 07 49 81 381
Jernej Doles redar 07 49 81 381

 

Informacijske pisarne občin ustanoviteljic

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko 03 800 15 13
Občina Brežice Mateja Germovšek 07 499 15 15
Občina Krško Robert Grošelj 07 49 81 314
Občina Radeče mag. Marjetka Lipec 03 56 80 800
Občina Sevnica Roman Strlekar 07 81 61 269

 

Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica je pričel z delovanjem 4. maja 2009. 

Skupni prekrškovni organ, ki so ga z odlokom ustanovili občinski sveti petih občin, opravlja upravne in strokovne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, naloge komunalnega nadzorstva ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi na tem področju.

Nadzor nad spoštovanjem predpisov s strani fizičnih in pravnih oseb bo potekal na področju mirujočega prometa v naseljih, pri parkiranih in zapuščenih vozilih, urejanju in vzdrževanju ulic, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti ter drugih javnih površin. Organ nadzoruje tudi varen in neoviran cestni promet v naseljih, skrbi tudi za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, izvaja nadzor nad čiščenjem javnih površin, nad zimsko službo, obratovanjem gostinskih obratov in še nekaterih ostalih, v odloku, določenih nalog.

Inšpekcijsko nadzorstvo, komunalno nadzorstvo in delo občinskih redarjev poteka v skladu z letnim planom, ki ga potrdijo župani občin ustanoviteljic ter na podlagi mesečnega in tedenskega razporeda dela za posamično občino. Delo poteka tudi na osnovi prijav in vlog občanov.

Sredstva za delo organa zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine. Občina Krško zagotavlja sredstva v deležu 34,9 %, Občina Brežice 33 %, Občina Sevnica 23 %, Občina Radeče 6 % in 1,9 % Občina Bistrica ob Sotli. Upravičene materialne stroške v višini 50 % financira Republika Slovenija.

 

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Ur.l RS št. 76/19)

 

kuvertaNaroči se na e-novice