Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica                 
Andrej Štricelj - predsednik imenovanje: 25. 1. 2023
Mojca Kuzmički  imenovanje: 25. 1. 2023
Martina Dremšak imenovanje: 25. 1. 2023
Sara Damiš imenovanje: 25. 1. 2023
Zdenka Dernovšek imenovanje: 30. 8. 2023

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.


Dokočna poročila o opravljenih nadzorih preteklih let
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja OŠ Blanca v letu 2022
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2022
Dokončno pročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2022
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2021
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda KŠTM Sevnica v letu 2021
Dokončno pročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2021
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2021
Dokončno pročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2020
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Boštanj za leto 2020
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije obnove strehe Tončkov dom na Lisci 2020
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije  razširitev Zdravstvenega doma Sevnica 2019
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije obnova Kladnikove ceste v Sevnici 2020
Dokončno poročilo o  izvedbi nadzora zaključene investicije - obnova školjke bazena v Sevnici 2020
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije  razširitev Zdravstvenega doma Sevnica 2019
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2019
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2019
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2019
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije obnova križišča Veliki Cirnik_2019
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2018
Poročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2018
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za obdobje 2018
Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega podjetja Komunala Sevnica  d.o.o. za leto 2018
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014- 2017
Dokončno poročilo  izvedb nadzora zaključnega računa za leti 2016 in 2017 ter nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora in nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzoru poslovanja JZ KŠTM Sevnica opravljenega leta 2016
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2017
Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 2016
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji Boštanj - Grahovica -  Brezovec
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016
Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda KŠTM Sevnica -  21.12.2016
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2015
Poročilo o nadzoru zaključene investicije- sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 - odcep Žnidar
Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2015
Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2015
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja enote vrtca pri OŠ Krmelj v letu 2014
Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2014
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Primož za obdobje 2013 in 2014
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Zabukovje za obdobje 2013 in 2014
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Studenec za obdobje 2013 in 2014

 

Seje nadzornega obdobra

Ni rezultatov

kuvertaNaroči se na e-novice