Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica

 

Priimek in ime Naslov                    
Guček Alojz, 
predsednik nadzornega odbora
Vrh pri Boštanju 34, Boštanj
Damiš Sara Šentjanž 36, 8297 Šentjanž
Kuzmički Mojca Pečje 27, 8290 Sevnica
Levstik Janez Mrtovec 9 a, Boštanj
Oreškovič Robert Boštanj 18 d, Boštanj

 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

 

 

 

Seje nadzornega odbora Vabila Zapisniki
17. seja vabilo na 17. sejo 19.3.2021
16. seja vabilo na 16. sejo 27.1.2021
15. seja vabilo na 15. sejo 22.12.2020
14. seja vabilo na 14. sejo 25.11.2020
13. seja vabilo na 13. sejo 21.10.2020
12. seja vabilo na 12. sejo 23.9.2020
11. seja vabilo na 11. sejo                15.7.2020                                             
10. seja vabilo na 10. sejo 4. 6. 2020
9. seja vabilo na 9. sejo 19. 2. 2020
1. dopisna seja  vabilo na 1. dopisno sejo 23. 12. 2019
8. seja vabilo na 8. sejo 4. 12. 2019
7. seja vabilo na 7. sejo 14. 11. 2019
6. seja vabilo na 6. sejo  19. 9. 2019
5. seja vabilo na 5. sejo 13. 6. 2019
4. seja vabilo na 4. sejo 16. 5. 2019
3. seja vabilo na 3. sejo 17. 4. 2019
2. seja vabilo na 2. sejo 13. 3. 2019
1. seja vabilo na 1. sejo  6. 2. 2019

 

Dokočna poročila o opravljenih nadzorih
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije obnova Kladnikove ceste v Sevnici 2020
Dokončno poročilo o  izvedbi nadzora zaključene investicije - obnova školjke bazena v Sevnici 2020
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2019
Poročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2019
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2019
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije obnova križišča Veliki Cirnik_2019
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2018
Poročilo o izvedbi nadzora nad ravnanjem  s premoženjem Občine Sevnica v letu 2018
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za obdobje 2018
Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega podjetja Komunala Sevnica  d.o.o. za leto 2018
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014- 2017
Dokončno poročilo  izvedb nadzora zaključnega računa za leti 2016 in 2017 ter nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora in nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzoru poslovanja JZ KŠTM Sevnica opravljenega leta 2016
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2017
Dokončno poročilo o nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 2016
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017
Dokončno poročilo o izvedbi nadzora zaključene investicije sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji Boštanj - Grahovica -  Brezovec
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016
Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja javnega zavoda KŠTM Sevnica -  21.12.2016
Dokončno poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016
Dokončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2015
Poročilo o nadzoru zaključene investicije- sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 - odcep Žnidar
Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2015
Poročilo o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2015
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja enote vrtca pri OŠ Krmelj v letu 2014
Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2014
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Primož za obdobje 2013 in 2014
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Zabukovje za obdobje 2013 in 2014
Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Studenec za obdobje 2013 in 2014