Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska uprava

Občinska uprava odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. Pri svojem delu je samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov in statuta Občine Sevnica.

Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Pisarna:

123, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vodenje oddelka za družbene dejavnosti. 

Mojca Ernestl, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pisarna:

121, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: šolska in predšolska vzgoja, vključno z investicijami, šolski prevozi. 

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pisarna:

121, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: izvajanje razpisov s področja kulture, športa, sociale, mladine, veteranov in kulturnih spomenikov, investicije na področju zdravstva, reševanje vlog za enkratno občinsko denarno pomoč.

Lidija Udovč, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pisarna:

122, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: reševanje vlog s področja socialnega varstva - pomoč na domu, domska oskrba in pomoč ob rojstvu otroka, investicije v šport in kulturo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva; programe razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva.

Oddelek materialno skrbi za vzgojno-varstvene ustanove ter krije materialne stroške za osnovno šolstvo. Organizira mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe ter v skladu z zakoni podeljuje koncesije. Občanom svetuje glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin. Skrbi in nadzoruje vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali preko javnih zavodov na tem področju.

Oddelek pospešuje in financira kulturne dejavnosti in ustanove ter skrbi za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine. Poleg tega pospešuje tudi šport in rekreacijo ter ustvarja pogoje za delovanje institucij civilne družbe.

Skrbi za kadrovske zadeve za občinsko upravo ter skrbi za informacijsko dejavnost. Oddelek sodeluje z Odborom za družbene dejavnosti. Oddelek pripravlja predpise iz svojega delovnega področja; spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti; planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti, ter opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.


Projekti

    kuvertaNaroči se na e-novice