Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska uprava

Občinska uprava odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. Pri svojem delu je samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov in statuta Občine Sevnica.

Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor

Pisarna:

202, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vodenje oddelka za okolje in prostor.

Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo

Pisarna:

101, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vzdrževanje gozdnih poti, vzdrževanje lokalnih cest, prometna signalizacija: vertikalna in horizontalna, naravne nesreče (plazovi, udori, neurja…). 

 

Simon Ivanšek, višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti

Pisarna:

119, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: lokacijske informacije, mnenja o skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti (nezahtevni in enostavni objekti), prostorsko načrtovanje – občinski prostorski načrt (OPN).

Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo

Pisarna:

214, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: trajnostna mobilnost in urejanje prometa, zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, zahteve za izdajo mnenja (posegi v varovalnem pasu občinskih cest in zemljišč), dovoljenja za zapore občinskih cest in ostalih prometnih površin, kategorizacija občinskih cest, sodelovanje občine pri urejanju državnih cest, železnic in vodotokov.

Darja Lekše, višja svetovalka za gradbene dejavnosti

Pisarna:

119, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: potrdila o namenski rabi, izjave o predkupni pravici, izjave o spremembi namembnosti.

Breda Markošek, višja svetovalka za prostorske in gradbene dejavnosti

Pisarna:

203, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: odločbe o odmeri komunalnega prispevka, programi opremljanja, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, subvencije za kanalizacijske priključke in male komunalne čistilne naprave, vodovarstveni pasovi vodnih virov, subvencije za spodbujanje gradenj.  

Dušan Markošek, občinski urbanist

Pisarna:

209, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: prostorsko načrtovanje - občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrt  (OPPN), lokacijske preveritve, mnenja o skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti (zahtevni in manj zahtevni objekti).

 

Luka Novak, višji svetovalec za komunalno infrastrukturo

Pisarna:

102, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: javna razsvetljava, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, preventiva in vzgoja v cestnem prometu.

Borut Simončič, referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito

Pisarna:

101, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vzdrževanje občinskih stanovanj, razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, mnenja glede upravičenosti do subvencije profitne najemnine, prekomerna obremenitev s hrupom za javne prireditve, koordinacija glede obvezne javne gasilske službe, zadeve povezane s civilno zaščito. 

 

Oddelek za okolje in prostor

Oddelek za okolje in prostor skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest ter rekreacijskih in drugih javnih površin. Skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb, ki so: oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba. 

Oddelek pripravlja strokovne podlage za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrbi za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč. Ureja splošne stanovanjske zadeve in upravlja s stanovanjskim skladom. 

Pripravlja strokovne podlage in organizira sprejemanje prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov; pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine ter podeljuje koncesije v skladu z zakoni. 
Oddelek skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine ter za izvedbo javnih prireditev. Organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za javni red in mir v občini. Ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine. Sodeluje z Odborom za okolje in prostor. 

Oddelek določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine. Planira in nadzoruje porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine za dejavnosti oddelka. Pripravlja predpise iz svojega delovnega področja ter spremlja uradne objave, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.

Poleg tega oddelek:

 • gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih;
 • vodi evidenco stavbnih zemljišč;
 • vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
 • obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili;
 • obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
 • obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe;
 • pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.;
 • vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb;
 • vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi evidenco plačanih najemnin;
 • sodeluje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja;
 • skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem;
 • izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica;
 • uveljavlja predkupno pravico občine.

Oddelek skrbi tudi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč. Opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi občine.


Projekti

  kuvertaNaroči se na e-novice