Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska uprava

Občinska uprava odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. Pri svojem delu je samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov in statuta Občine Sevnica.

Marja Zidarič, višja svetovalka za pravne zadeve

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) in posredovanje informacij javnega značaja

Eva Andolšek, svetovalka za pravne zadeve

Pisarna:

209, II. nadstropje

E-mail:

Simon Dolenšek, višji svetovalec za pravne zadeve

Pisarna:

215, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vodenje upravnih postopkov na I. stopnji, premoženjsko pravne zadeve, obračunavanje in vodenje evidence občinskih taks ter izdajanja ustreznih odločb v zvezi javnih površin.

Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti

Pisarna:

207, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: upravna in računovodska opravila za krajevne skupnosti.

 

Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Področja dela: generiranje multimedijskih vsebin lokalne skupnosti, priprava strategije in projektov na področju digitalne preobrazbe lokalne skupnosti. 

Sabina Požun, svetovalka za glavno pisarno

Pisarna:

215, II. nadstropje

E-mail:

Aleš Stegenšek, svetovalec za informatiko

Pisarna:

120, I. nadstropje

GSM:

/

E-mail:

Področja dela: razvijanje modulov za kakovostnejše delovanje občine, vzdrževanje, dograjevanje in uvajanje modulov, vzdrževanje strojne in programske opreme.

Roman Strlekar, vodja splošne službe

Pisarna:

208, II. nadstropje

E-mail:

Področja dela: vodenje oddelka splošne službe, vodenje upravnih postopkov na I. in II. stopnji, zastopanje Občine Sevnica na sodiščih; opravljanje nalog za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore s področja splošne službe in krajevne skupnosti, pripravljanje splošnih aktov, skrb za izvajanje zakonov (ZDIJZ, PisRS, ZIntPK), premoženjsko pravne zadeve, kadrovske zadeve.

 

 

Eva Urh, Višja svetovalka splošne službe

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Splošna služba

Dejavnosti Splošne službe :

 • organizira občinsko upravo;
 • pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
 • upravlja občinsko premoženje;
 • opravlja upravno nadzorstvo;
 • pripravlja splošne akte;
 • sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih;
 • skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet;
 • ustvarja pogoje za delo političnih strank;
 • sodeluje z odborom za priznanja in z odborom za vloge in pritožbe;
 • opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore;
 • opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave;
 • skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine;
 • vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami;
 • pripravlja osnove in strokovne podlage ter dokumente za investicije in razvoj ter skrbi za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj;
 • povezuje, zbira, analizira podatke vseh oddelkov občinske uprave v zvezi z investicijami in razvojem;
 • spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine;
 • planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe;
 • opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za občinske uprave;
 • nudi pravno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju;
 • ter opravlja naloge s področij glavne pisarne.

Projekti

  kuvertaNaroči se na e-novice