Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Status: veljaven

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 5.10.2020

Javna razgrnitev: 30.8.2021 - 28.9.2021

Javni posvet: 21.9.2021 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica

Predlog: 13.12.2021

Sprejet dokument: 23.3.2022


Predmet pobude je začetek postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (v nadaljevanju: OPPN), ki predvideva novogradnjo večstanovanjskega objekta in priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo na parceli št. 72/1, št.k.o. 1380 ‐ Šmarje.
Na območju, ki je predmet OPPN‐ja, so v veljavi prostorski akti:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr.,   57/13, 01/16, 33/18 in 70/19) 
  • Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 01/07) 

Zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380  ‐  Šmarje je v OPN opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z oznako SE46.pin. Podrobnejša namenska raba je opredeljena kot stanovanjske površine (SS). V obstoječem izvedbenem načrtu URN 34 je območje pobude označeno z gradbeno parcelo št. 6, ki dovoljuje gradnjo parkirišča in igrišča za odbojko.  

Zaradi pomanjkanja novih stanovanj v mestu Sevnica in izkazano investicijsko namero lastnika zemljišča (investitorja) po racionalni izrabi obstoječega stavbnega zemljišča, se za navedeno zemljišče pripravi OPPN, kjer se določijo merila in pogoji za gradnjo večstanovanjskega objekta s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.  

OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti se izdela na podlagi pobude investitorja priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (skladno s 118.členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP‐ 2), Uradni list RS, št. 61/17. Usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, zato se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena ZUreP‐2. OPPN bo za navedeno območje razveljavil in nadomestil določbe veljavnega prostorskega akta.

Idejna zasnova vila blok PlaninskaIdejna zasnova vila blok PlaninskaIdejna zasnova vila blok Planinska Idejna zasnova vila blok Planinska

 

Naroči se na e-novice